Bathroom Remodel: Folsom: Travertine shower and mahogany vanity.